OM OSTRA CONSULT AS

Ostra Consult AS (Ostra) ble etablert 1. juli 2000 for foredrags- og konsulenttjenester, og etablerervirksomhet for flyktninger og andre grupper med spesielle behov. Selskapets viktigste satsning de siste 18 årene er etablering og drift av asylmottak.

15.januar 2002 ble Hobøl asylmottak i Østfold etablert med 170 plasser. 14 dager seinere ble mottaket omgjort til transittmottak med døgnbemanning. Den 1. august 2003 etablerte selskapet, på forespørsel fra Utlendingsdirektoratet (UDI), et døgnbemannet spesialtiltak for 5 beboere med særskilte behov. Tiltaket var for asylsøkere som pga. psykiske helse- og atferdsproblemer ikke kunne bo i ordinære mottak. Tidligere Nesset psykiatriske sykehus i Spydeberg kommune ble brukt til formålet. Tiltaket ble avsluttet i desember 2003.
Den 23. desember 2003 inngikk selskapet en 1-årig tilleggsavtale med UDI om midlertidig drift av en avdeling for enslige mindreårige med 40 plasser (som del av avtalen om 170 plasser). Tiltaket var spesielt for personer som framstod som overårige, dvs. for beboere UDI antok eller hadde dokumentasjon på at de var over 18 år. Tiltaket ble avviklet etter 10 måneders drift. 

Med virkning fra 1. august 2005 foretok UDI et direktekjøp av Ostra for drift av en forsterket avdeling med 20 plasser. I februar 2007 ble det inngått kontrakt om fast drift av Hobøl mottak med forsterket avdeling (nå benevnt tilrettelagt avdeling, TA). Ved inngåelse av denne avtalen ble antall plasser i mottaket redusert til 150, inkl. plassene i TA. 

Den 15. mars 2010 etablerte selskapet Sel mottak Rondeslottet i Sel kommune, med 180 plasser. Den 1.1. 2016 ble det inngått ny avtale med UDI om videre drift av dette mottaket med 187 faste plasser og en opsjon på 60 tilleggsplasser. Avtalen ble imidlertid sagt opp med virkning fra 1.12. 2016 på bakgrunn av reduserte ankomster av asylsøkere til Norge.

I løpet av perioden med store tilstrømninger av asylsøkere til Norge høsten 2015, ble selskapet forespurt av UDI om etablering av et midlertidig mottak for nødinnkvartering av asylsøkere. Askim akutthospital ble etablert den 1. november 2015 i Askim kommune, med 121 plasser. Mottaket ble avviklet 1. mai 2016.

Ostra vant en konkurranse om drift av transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) og etablerte Mysebu ankomsttransitt for EMA den 1. april 2019 med 30 faste og 20 tilleggsplasser. Transittmottaket har døgnkontinuerlig drift med 26 ansatte.

Ved ny avtale om drift av Hobøl asylmottak m/TA fra 1. april 2019 ble det faste antallet beboere i TA redusert til 17, med 3 tilleggsplasser. Hobøl mottak har døgnkontinuerlig drift med 26 ansatte.

Vinteren 2015/2016 hadde UDI ca. 39 000 mottaks- og akuttplasser. Ved utgangen av oktober 2019 bodde ca. 2800 personer i asylmottak. På samme tidspunkt bodde det 120 ved Hobøl mottaks ordinære avdeling og 15 i TA, og 22 personer ved Mysebu ankomsttransitt for EMA. 

ADRESSE

Ostra Consult AS Hobølveien 100 1827 Hobøl

E-POST

post@ostra.no

TELEFON

69 92 42 22

FAKS

699 24 221

Alle rettigheter på siden tilhører Ostra Consult AS