UDI

Utlendingsdirektoratet

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, samt drift av asylmottak og utvisningssaker.

 

Besøk hjemmesiden: www.udi.no

UNHCR

FNs høykommissær for flyktninger

UNHCRs hovedoppgave er å lede og samordne den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger i hele verden, og å arbeide for å finne løsninger på flyktningrelaterte problem.

De skal sikre flyktningers rettigheter og gi dem mulighet til å vende tilbake til sine hjemland eller bli opptatt i et nytt samfunn.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.unhcr.org/

 

UNE

Utlendingsnemnda

UNE behandler klager over avslag gitt av førsteinstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) etter utlendingsloven og statsborgerloven.

UNEs hovedoppgave som klageinstans er å etterprøve de avslagsvedtak som er fattet i førsteinstans og som påklages.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.une.no/

 

Hobøl kommune

Hobøl kommune er en kommune i Østfold og grenser til Akershus fylke. Kommunen ligger sentralt ved E18 og jernbanen, Østre linje.

Hobøl kommunehus ligger på Elvestad. Her holder kommunens sentraladministrasjon til, sammen med teknisk enhet, kultur, lønn- og regnskap, skatt, helsestasjonen og barnevern.

Tomter, Ringvoll og Knapstad er de tre største boligområdene i kommunen. Per 1. januar 2016 var det registrert 5382 bosatte personer i kommunen.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.hobol.kommune.no/

 

Landinfo

Landinfo – Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI. Enheten er faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål verken av ansvarlig departement, UDI eller UNE.

Landinfos arbeid består i å samle inn og vurdere landinformasjon som norsk utlendingsforvaltning trenger.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.landinfo.no/

 

IOM

International Organization for Migration

IOM implementerer det frivillige returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme). VARP er rettet  mot asylsøkere som har asylsøknaden til behandling hos norske myndigheter, for asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden eller for asylsøkere som velger å trekke tilbake asylsøknaden. VARP er også for personer som befinner seg i Norge irregulært og som ikke har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.iom.int/

 

IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi er myndighetenes gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Besøk hjemmesiden: http://www.imdi.no/

 

PU

Politiets Utlendingsenhet

PU registrerer asylsøkere som kommer til Norge, etterforsker identitet og uttransporterer personer uten lovlig opphold.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) som fatter vedtak i oppholdssaker. PU sin oppgave er å tvangsreturnere personer som ikke retter seg etter disse.

 

Besøk hjemmesiden: https://www.politi.no/politiets_utlendingsenhet/

 

RVTS

RVTS

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos de berørte.

D bidrar til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer.

 

Besøk hjemmesiden: https://www.rvts.no/

 

ADRESSE

Ostra Consult AS Hobølveien 100 1827 Hobøl

E-POST

post@ostra.no

TELEFON

69 92 42 22

FAKS

699 24 221

Alle rettigheter på siden tilhører Ostra Consult AS