TILRETTELAGT AVDELING

Tilrettelagt avdeling ved Hobøl statlige mottak – for beboere med særskilte hjelpebehov

Ostra Consult AS, som driftsoperatør for Hobøl statlige asylmottak siden 2002, ble bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2005 om å etablere en såkalt «forsterket avdeling» for beboere med særskilte hjelpebehov som oppholdt seg i ordinære asylmottak og transittmottak. En slik avdeling med 20 plasser ble etablert den 1. august samme år. Begrepet «forsterket avdeling» (FA) ble for noen år siden endret til tilrettelagt avdeling (TA) pga. at begrepet ga for sterke assosiasjoner til psykiatrien.

Beboere med behov for særskilt hjelp, oppfølging og botrening

TA er opprettet for å ta seg av asylsøkere med psykiske lidelser, personer som har en atferd som er til stor belastning for andre, for personer med alvorlig somatisk sykdom og/eller funksjonshemming, eller en kombinasjon av forannevnte. Personene vil normalt trenge et botilbud med døgnkontinuerlig bemanning. Det er i UDIs retningslinjer framholdt at TA ikke skal drive behandling, men at en skal forholde seg til det bestående helsetilbudet, dvs. at det såkalte sektoransvaret skal legges til grunn. UDIs driftsreglement slår fast at TA-plassene er forbeholdt personer med særskilte oppfølgingsbehov, primært personer med psykiske og/eller fysiske lidelser, og personer som trenger hjelp og oppfølging til hverdagsmestring gjennom aktiviteter i dagliglivet (ADL-trening) og botrening.

Plassering i TA kan foretas fra alle ordinære asylmottak, transittmottak og mottak for enslige mindreårige (når beboer har fylt 18 år). Det kan også foretas plassering fra kommune, institusjon, Politiets Utlendingsenhet (PU) eller andre, når personen har rett til plass i mottak. UDIs retningslinjer slår fast at asylsøkeren bør ha en viss innsikt i egen situasjon når en tildeles plass i TA. Personer som åpenbart ikke vil kunne nyttiggjøre seg tilbudet skal ikke gis plass i TA. Retningslinjene fastslår videre at en persons status i asylsaken har betydning for om vedkommende bør bli tildelt TA-plass. UDI framhever at før plassering av bosettingsklare og personer med endelig avslag, skal IMDi og PU kontaktes for dialog om muligheter for rask bosetting eller rask retur som alternativ til TA-plass.

En beboer kan flyttes fra TA når han/hun ikke lenger har behov for eller nyttiggjør seg plassen, eller når UDIs regionkontor vurderer at andre har større behov for plassen. Beboer skal da som hovedregel flytte tilbake til den regionen han/hun sokner til.

For mer informasjon om TA ved Hobøl statlige mottak, klikk her.

ADRESSE

Hobølveien 100   1827 Hobøl

TELEFON

699 24 222

VAKTTELEFON

920 46 024

Alle rettigheter tilhører Ostra Consult AS