Vi har siden etableringen av Hobøl mottak i 2002 ønsket å tilby plasser til asylsøkere med spesielle behov, ikke minst personer med mobilitets- og kommunikasjonsvansker. Vi har derfor siden etableringen av mottaket i 2002 jevnlig meddelt Utlendingsdirektoratet (UDI) at vi gjerne tar i mot personer med funksjonshemminger, svaksynte, blinde, døve, døvblinde og andre med særskilte behov. Ikke fordi vi ved oppstart hadde omfattende eller spesiell kunnskap og erfaring med en eller flere fra denne målgruppen, men mottakets ledelse hadde en oppfatning av at personer med denne type utfordringer ikke hadde tilgang til et tilfredsstillende tilbud i asylmottak generelt, både pga. manglende engasjement for denne målgruppen og ikke minst pga. manglende lokal tilgang på ressurser med nødvendig innsikt og erfaring.

Nærhet til frivillige organisasjoner

Vi anså på tidspunktet for etablering at Hobøl mottaks plassering var, om ikke helt ideelt geografisk sett, så lå stedet likevel relativt nær sentrale steder som Askim, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Ski og Oslo hvor tilgang på viktige ressurser er lett tilgjengelig. Selvsagt er sentral fagkompetanse i helseinstitusjoner mv. i mange tilfeller helt nødvendig, men vi hadde like mye den lokale og nære kompetansen i tankene representert ved frivillige organisasjoner som i årevis har arbeidet med akkurat samme målgruppe, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av disse har også tidligere og pågående erfaring fra flere av asylsøkernes opprinnelsesområder.

Frivillige organisasjoners betydning for ulike målgrupper

Mottaket har samarbeidet med flere frivillige organisasjoner, noen over kortere tidsrom, og andre siden etableringen i 2002. Mottaket og Hobøl Røde Kors har samarbeidet tett siden mottaket ble etablert. Samarbeidet med Norges Blindeforbund ble påbegynt kort tid etter at forsterket avdeling (nå «tilrettelagt avdeling») ble etablert i 2005. Blindeforbundet har bistått mottaket med råd og veiledning, samt tilbudt blinde og svaksynte beboere en viktig arena for deltakelse og møte med andre i tilsvarende situasjon. Samarbeidet med Norges Døveforbund har vært av kortere varighet, men like fullt svært viktig i en periode med flere døve beboere i mottaket hvor det var ingen tilgang på tegnspråktolker på farsi og andre språk hos de ordinære tolkebyråene. Døveforbundet bistod slik at vi fikk tilgang på døvetolker på aktuelle språk.

Fysisk tilgjengelighet for funksjonshemmede

I løpet av de første årene fra etableringen av TA ble det foretatt betydelig ombygging og tilpasning av mottakets bygningsmasse for å bedre adkomsten til bygninger og rom i ulike bygninger for personer med funksjonshemminger og andre mobilitetsutfordringer. Flere av tiltakene og anskaffelsene som nevnes nedenfor ble gjennomført med økonomiske bidrag fra UDI og mottakets driftsoperatør. Det ble bygget rullestolramper for enkel adkomst til TA og til mottakets kvinne- og familieavdeling i Hovedhuset. Flere dører til beboerrom, toaletter og bad ble utvidet til minst 90 cm bredde for å lette funksjonshemmede beboeres adkomst. Flere bad og toaletter i TA og ordinært mottak ble bygget om for å oppnå tilstrekkelig plass og svingradius for rullestolbrukere. Det ble anskaffet spesialtoalett for personer med alvorlige funksjonshemminger, samt montert håndtak for enklere tilgang til og bruk av toaletter og dusjer. Mottaket er også i besittelse av flere relevante hjelpemidler som rullestol, gåstol, dusjstol, blindestokk, krykker, justerbare senger mv. i tillegg til det som ellers tilbys fra lokale hjelpemiddelsentraler.

Ansattes og ekstern kompetanse

I tillegg til at ansatte og ledere over tid har ervervet betydelig kompetanse og erfaring fra arbeid med funksjonshemmede og personer med kroniske og psykiske lidelser, har en etablert et utstrakt nettverk av og samarbeid med fagpersoner og faginstitusjoner i Østlandsområdet innen dette feltet. Det foregår tett samarbeid med nærområdets fastleger, tannleger, fysioterapeuter, interkommunal legevakt, og spesialisthelsetjenester (distrikts psykiatrisk senter – DPS, og sykehuset Østfolds ulike somatiske og psykiatrisk avdeling). Det er inngått fast avtale med psykiater fra DPS der beboere har tilgang på konsultasjoner 14. hver dag. Konsultasjonene gjennomføres i mottaket sammen med vårt helsepersonell. En har samarbeidet over flere år med Signo, en landsdekkende stiftelse som bl.a. bidrar med utredninger av og veiledning for døve og døvblinde. Flere beboere har blitt utredet og gitt god oppfølging ved Sunnaas sykehus. Hjelpemiddelsentralen og fysioterapeuter benyttes for å innhente råd og veiledning om hvilke hjelpemidler som kan eller bør benyttes, samt for midlertidige lån av hjelpemidler tilpasset enkeltbeboeres behov.

Flere støttespillere for en utsatt målgruppe

I tillegg til frivillige hjelpere fra nærområdene, inkludert beboere i mottaket, arbeider Hobøl TA nå spesielt med å identifisere og etablere kontakt med andre partnere som kan bistå beboere i større grad på deres egne premisser. En har i denne sammenheng et særlig fokus på å etablere samarbeid med ulike kompetanse- og støttemiljøer som selvhjelpsgrupper og bruker- og rettighetsorganisasjoner. Målet er å bistå en målgruppe som vanligvis ikke blir tilgodesett verken i asylmottak eller i en vanskelig asylprosess. En ønsker at ulike typer for støtte- og brukergrupper skal kunne bistå særlig sårbare enkeltpersoner og grupper av beboere i ulike faser av asylprosessen, dvs. fra ankomst i mottaket, i løpet av oppholdstiden, og ikke minst i forbindelse med bosetting og eventuell retur til hjemlandet.