Vegard Hegstad fikk 200 000 kroner til å dele lidenskapen sin med beboere på Hobøl asylmottak. Sjekk ut hvordan du kan gjøre det samme!

Vegard Hegstad har organisert klatreturer for beboere på Hobøl asylmottak.

Vi har tidligere snakket med Vegard Hegstad om hvordan det er å jobbe frivillig på Hobøl asylmottak i artikkelen: En klatrer tar kontakt. Nå forteller han hva som skal til for å få det til, både praktisk og økonomisk. Vegard søkte om penger fra IMDI, som har en egen pott til integreringsprosjekter i asylmottak. Søknadsfristen er 1. februar.

Vegard: Aller først bør du ringe mottaket og forhøre deg litt på forhånd. Er prosjektet realistisk? Finnes målgruppen?

Og hva slags ressurser finnes allerede? Har man tilgang til skyss?

Det er veldig fint å vise i søknaden at du allerede har vært i kontakt med mottaket og forhørt deg. Det gir litt mer kjøtt på beinet.

Et av kriteriene for å få penger er at du representerer en frivillig organisasjon. Du skal ikke drive for å tjene profitt.

Vegard: Dersom du setter av en betydelig del av arbeidstiden din til dette, og det krever en viss kompetanse nivå, kan man også spørre om å ta ut prosjektlønn. Dessuten bør man huske å inkludere kjøregodtgjørelse.

Du må opprette en frivillig organisasjon i Brønnøysund. Organisasjonen din må ha statuetter og vedtekter, og et lite styre. Vegard fikk med seg tre andre venner, og et par andre klatreinstruktører.

Det er bare en ren formalitet, og tar kanskje en time eller to. Det er ikke noe å bli skremt av, sier Vegard, som anbefaler andre å drive frivillig arbeid på Hobøl asylmottak:

-Jeg har bare positive erfaringer. Det er også en veldig takknemlig gruppe å jobbe med. Mange kommer og tar meg i hånda, og takker for at jeg har tatt de med!

Les mer om hvordan du søker nedenfor eller trykk på lenken: Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak

 

Tilskudd (IMDI) til integreringsprosjekter i asylmottak

Frivillige organisasjoner kan få tilskudd til aktiviteter for personer i asylmottak. Aktivitetene skal bidra til at de får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Søknadsfrist er 1. februar.

Disse kan søke

Frivillige organisasjoner (foreninger, lag, stiftelser) som er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundsregistrene) kan søke om tilskuddet.

Private foretak, organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål og organisasjoner som er driftsoperatører for asylmottak kan ikke få tilskudd.

Dette kan du få tilskudd til

Du kan søke om støtte til prosjekter som er rettet mot personer som bor i asylmottak i Norge, primært de over 18 år som bor i ordinære mottak. Prosjektene må gjennomføres med frivillig bidrag.

Prosjektet må bestå av aktiviteter og tiltak som bidrar til at beboere i mottak får bedre muligheter for deltakelse i samfunnsliv, arbeid eller utdanning. Eksempler på dette er:

 • norsktrening
 • gi kunnskap om det norske samfunnet
 • mentorordning eller andre aktiviteter som gir tilknytning til arbeidslivet
 • veiledning om bolig
 • flyktningguide og lignende
 • idretts- og friluftsaktiviteter
 • informasjon om asylsøkernes/flyktningenes rettigheter

Prosjektet bør ha årlige budsjett på minimum 40 000 kroner. Summen du søker om kan også inkludere utgifter til innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, samt utgifter til nødvendig administrasjon av prosjektet, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene. Lokallagene kan da ikke få støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Du kan ikke få tilskudd til:

 • aktiviteter rettet mot barn og unge – se i så fall Utlendingsdirektoratets (UDI) tilskudd.
 • aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige
 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonen

Råd til deg som skal søke

Som regel er det flere søknader enn det IMDi kan gi i tilskudd. Det betyr at ikke alle kan få støtte, og de som får det vil kanskje få mindre enn de har søkt om.

Vi vektlegger følgende når vi vurderer søknader:

 • Prosjektets mål, målgruppen og målgruppens behov er tydelig beskrevet.
 • Prosjektet har konkrete mål som kan rapporteres på.
 • Framdriftsplanen er realistisk.
 • Budsjettet er i samsvar med planlage aktiviterer.
 • Det er stor andel frivillig bidrag i tiltakene.
 • Der det er hensiktsmessig, samarbeider prosjektet med asylmottak, kommunen mottaket ligger i, næringsliv, frivillige organisasjoner herunder innvandrerorganisasjoner, eller andre relevante samarbeidspartnere.

Slik søker du

 1. Last ned søknadsskjema og signaturskjema under. 
 2. Fyll ut søknadsskjemaet. Du kan legge ved relevante dokumenter, men all informasjon som er viktig for at IMDi skal kunne vurdere søknaden må du oppgi i selve søknadsskjemaet.
 3. Organisasjonens leder må undertegne søknaden i et eget signaturskjema. Dette må du skanne og legge ved søknaden.
 4. Dersom din organisasjon ikke har mottatt støtte over IMDis tilskuddsordninger tidligere, bør siste årsberetning/regnskap legges ved søknaden, hvis organisasjonen har dette.
 5. Send søknaden, signaturen og eventuelt andre vedlegg til e-post prosjektmottak@imdi.no innen 1. februar 2018. Bruk følgende tekst i emnefeltet: «P71 2018 – Prosjekttittel – Navn på organisasjon – Fylke».
 6. Du vil få svar på søknaden din innen 15. mars.

 

Dersom du søker om støtte til flere prosjekter, på den samme eller på flere tilskuddsordninger, må du sende hver søknad separat – det vil si én e-post per søknad.

Krav til deg som får tilskudd

Dette er hovedreglene for deg som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrevet fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
 • Midlene du får kan som regel ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Birame Diouf (e-post: bdi@imdi.no; telefon: 90 47 63 86) eller Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (e-post: hnr@imdi.no; telefon: 45 83 07 16.