Ovennevnte var et vanlig svar som ble gitt da FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), i samarbeid med bistandsorganisasjonen Plan Norge, foretok en kartlegging høsten 2016 av personer med funksjonsnedsettelser og kroniske lidelser i norske asylmottak. Rapporten er foreløpig ikke offentliggjort.

 

Ingen registrering av funksjonshemmede

Rapporten sier bl.a. at det tidlig i kartleggingen ble …”avklart at det er lite informasjon om funksjonshemmede i norske asylmottak. I Norge kartlegger ikke Utlendingsdirektoratet (UDI), og helseopplysninger oppbevares ikke. Funksjonshemmede og kronisk syke asylsøkere registreres heller ikke”.

Formålet med FFOs kartlegging

I rapportens forord beskrives formålet med kartleggingen: …”å sette fokus på en særlig sårbar gruppe flyktninger, nemlig personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom”. En benytter FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som definisjon av funksjonshemming: ”Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant annet mennesker som har langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i samspill med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre”.

Tilrettelagt avdelings erfaringer bør overføres til ordinære mottak

Kartleggingen har som mål å finne ut hvordan situasjonen reelt sett er for asylsøkere med funksjonshemning og kronisk sykdom. Rapporten anbefaler bl.a. at erfaringer fra arbeid med sårbare grupper i tilrettelagt avdeling med fordel kan overføres til ordinære mottak. Det foreslås videre at UDIs rundskriv (RS 2015-007) som beskriver rutiner for utvalgte sårbare grupper, også bør omfatte personer med funksjonshemming eller kronisk sykdom. Vi vil gi fyldig omtale av funn og anbefalinger når rapporten foreligger.