Ostra Consult AS (Ostra) ble etablert 1. juli 2000 for foredrags- og konsulenttjenester, og etablerervirksomhet for flyktninger og andre grupper med spesielle behov. Selskapets viktigste satsning disse snart 20 årene har imidlertid vært etablering og drift av ulike typer asylmottak.

15. januar 2002 ble Hobøl asylmottak i Østfold etablert med 170 plasser. På forespørsel fra Utlendingsdirektoratet (UDI) ble mottaket 14 dager etterpå omgjort til et transittmottak med døgnbemanning. Den 1. august 2003 etablerte Ostra, på ny forespørsel fra UDI, et døgnbemannet spesialtiltak for 5 beboere med særskilte behov. Tiltaket var for asylsøkere som pga. psykiske helse- og atferdsproblemer ikke kunne bo i ordinære mottak. Tidligere Nesset psykiatriske sykehus i Spydeberg kommune ble brukt til formålet. Tiltaket ble avsluttet i desember 2003.

Den 23. desember 2003 inngikk Ostra en 1-årig tilleggsavtale med UDI om midlertidig drift av en avdeling for enslige mindreårige med 40 plasser (som del av avtalen om 170 plasser). Tiltaket var spesielt for personer som framstod som overårige, dvs. for beboere UDI antok var over 18 år eller der UDI hadde dokumentasjon på dette. Tiltaket ble avviklet etter 10 måneders drift.

Med virkning fra 1. august 2005 foretok UDI et direktekjøp av Ostra for drift av en forsterket avdeling med 20 plasser for asylsøkere med psykiske lidelser. I februar 2007 ble det inngått kontrakt om fast drift av Hobøl mottak med forsterket avdeling (nå benevnt tilrettelagt avdeling, TA). Ved inngåelse av denne avtalen ble antall plasser i mottaket redusert til 150, inkl. plassene i TA.

Den 15. mars 2010 etablerte selskapet Sel mottak Rondeslottet i Sel kommune, med 180 plasser. Den 1.1. 2016 ble det inngått ny avtale med UDI om videre drift av dette mottaket med 187 faste plasser og en opsjon på 60 tilleggsplasser. Avtalen ble imidlertid sagt opp med virkning fra 1.12. 2016 på bakgrunn av reduserte ankomster av asylsøkere til Norge.

I løpet av perioden med store tilstrømninger av asylsøkere til Norge høsten 2015, ble selskapet forespurt av UDI om etablering av et midlertidig mottak for nødinnkvartering av asylsøkere. Askim akutthospital ble etablert den 1. november 2015 i Askim kommune, med 121 plasser. Mottaket ble avviklet 1. mai 2016.

Ostra ble tildelt avtale om ny drift av Hobøl mottak med TA ed virkning fra 1.april 2019, med samme antall beboere som tidligere. Fra samme dato ble Ostra tildelt drift av Mysebu ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere i Eidsberg kommune, med 30 faste plasser.

I overgangen 2015 til 2016 hadde UDI ca. 39 000 mottaks- og akuttplasser. I 2018  kom 2.647 ordinære asylsøkere til Norge. Ved utgangen av mai 2019 oppholdt det seg 3.200 beboere i norske asylmottak.