I rapporten fra UDI heter det blant annet:

  • UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak. 

 

Videre står det at:

  • UDI gjennomførte samtale med to beboere ved tilrettelagt avdeling. I samtale med den ene beboeren kom det fram at han fikk besøk fra sin familie som bor i et annet land, og at Hobøl asylmottak tilrettela slik at beboeren kunne treffe sin familie på en verdig og likestilt måte. Beboeren uttrykte stor takknemlighet for denne tilretteleggingen. I begge samtalene kom det frem hvor stor betydning den enkelte ansatte ved tilrettelagt avdeling har for beboerne, og den verdigheten som ansatte møter beboerne med, ikke minst i de mest sårbare situasjoner, hvor beboere er prisgitt forståelse og empati for situasjonen de er i. Begge beboerne uttrykte på hver sin måte at mottaket strekker seg langt for å bistå personer som er i en krevende livssituasjon, og hvor viktig det er for den enkelte beboer å bli møtt på en likeverdig og likestilt måte, som de opplever fra ansatte ved Hobøl asylmottak. 

 

Konklusjonen fra UDI sier:

  • Det er ikke funnet avvik på de områdene som er kontrollert.